Kontakt

Bliższych informacji udzielają:

 

 • mgr Beata Raczkowska, tel. 58 347 26 98
 • dr hab. inż. Dariusz Fydrych, darfydry@pg.edu.pl

 

Adres do korespondencji:

Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania,

Wydział Mechaniczny

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk

Adnotacja prawna dotycząca Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Państwa danych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział  w Gdańsku 80-850 Gdańsk ul. Rajska 6
  NIP: 526-000-11-05 oraz w ramach współpracy Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk.
 2. W ramach organizowania niniejszej konferencji, ochronę danych osobowych pełni Inspektor Danych Osobowych SIMP O/Gdańsk Michał Pabich (email: michal@simp.net.pl) oraz 791 910 931.
 3. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w 61 . Konferencja Spawalnicza  Naukowo-techniczna  organizowanym w
  dniach 27-28.VI.2019 r. przez SIMP Oddział Gdańsk, Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny oraz firmę Linde, organizacji i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją konferencji, udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników, wydania zaświadczeń uczestnictwa, celach archiwalnych, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez Politechnika Gdańską Wydział Mechaniczny – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, czyli fakt, że jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku
  z misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie kształcenia, działalności naukowej, kształtowania postaw obywatelskich, a także uczestnictwa w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach, art. 6 ust. 1 lit. c w związku z wymogami przepisów prawa oraz aktów prawa wewnętrznego obowiązującego w Politechnice Gdańskiej Wydział Mechaniczny. ;
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, w tym zaangażowanych w organizację lub obsługę konferencji;
 5. Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez uczelnię, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
  e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, nie będą one również podlegały profilowaniu,
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konferencji.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konferencji.